รับ-ส่ง หนังสือ
นับถอยหลัง สอบ O-Net

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซด์ศูนย์เครือข่าย
 ศูนย์ศรีโกสุม
 ศูนย์สะดืออีสาน  
ศูนย์วังยาวดอนกลาง 
ศูนย์เขวาไร่ 
ศูนย์หนองเหล็ก 
ศูนย์แพงโพนงาม 
 ศูนย์บอนสวรรค์ 
 ศูนย์ลำนำชี 
ศูนย์ยางน้อย 
 ศูนย์แห่ใต้ 
ศูนย์เชียงยืน  
 ศูนย์เสือเฒ่า 
ศูนย์กู่ทอง  
 ศูนย์นาทองหนองบัว 
ศูนย์หนองโพนเงิน 
ศูนย์กุดรังห้วยเตย 
ศูนย์นาโพธิ์ 
 ศูนย์เลิงแฝกหนองแวง
 ศูนย์ชื่นชม
 ศูนย์โคกข่า 
กระทรวงศึกษาธิการ

 สำนักงานรัฐมนตรี

 สำนักงานปลัดกระทรวง
 สนง.คณะกรรมการการอุดม 
 สนง.คณะกรรมการการอาชีวฯ 
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา 
แนะนำเว็บ
 เด็กไทยสุขภาพดี
 เด็กไทยทำดี
 สสวท. 
 e-book สทร.สพฐ. 
 ครูไทย (Kruthai.info) 
 ครูบ้านนอก.com 
 ศูนย์พัฒนาความสามารถ
    ในการใช้ภาษาอักฤษ
 
 ห้องเรียนทันข่าว 
 
เป็นองค์กรนำในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3

เสียใจไม่มีข้อมูลสำหรับกระทู้ที่เลือก

[ กลับไปที่ดัชนีจดหมาย | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

ผู้บริหาร
  
นายสมุทร สมปอง
ผอ.สพป.มค.3
นโยบาย ผอ.สพป.
 


เป้าหมาย
    
      ปฏิญญา  ตักสิลา เขต 3
                 โหลด
    
     เราจะนับดาวดวงเดียวกัน
          (เป้าหมาย) โหลด
         ปีการศึกษา ๒๕๕๔
พบเพื่อนครู
  
คณะผู้บริหาร สพป.มค.3
เบอร์โทรศัพท์ สพป.มค.3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โทรสาร.043-762-363
กลุ่มอำนวยการ 043-762363
ตรวจสอบภายใน 043-762363
กล่มส่งเสริมฯ 043-762018
กลุ่มนโยบายและแผน 043-762365
กลุ่มนิเทศติดตามฯ 043-762360
กลุ่มบริหารงานบุคคล 043-762364

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 043-762365
โปรแกรมบริหารข้อมูล
 โปรแกรมบริหารสถานศึกษา
(BEIS)
 
 ศูนย์ GPA
 ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    สรุปข้อมูล 10 มิ.ย. 53(1) (2) 
    ข้อมูลพื้นฐาน 
    จำนวนนร.ช่วงชั้นที่(1-2) (3-4)
    ร.ร.ขนาดเล็ก  ร.ร.ขยายโอกาส 
    ร.ร.มัธยมศึกษา   ร.ร.เอกชน
 Visual Contron
 คำรับรองการปฏิบัติราชการฯ 51
  ผลการดำเนินงานฯSarCard51
  คู่มือการใช้ระบบควบคุมเชิงประจักษ์
 OBEC-50
 OBEC-51
  OBEC-52
 SMIS
 M-OBEC
  คู่มือการจัดทำข้อมูลครุภัณฑ์ ร.ร.
 B-OBEC
 Data On Web
 สถิติทางการศึกษา 
ตรวจเช็คคุณภาพนักเรียน
 สทศ (NIETS)
 สำนักทดสอบทางการศึกษา
 UpLoadข้อมูล น.ร.สอบ O-NETปี 53
 ตรวจผลสอบ O-NET ปี 50-51 
 ตรวจผลสอบ N-T ม.3 ปี 50-51 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3 
ถนนศรีโกสุม  ตำบลหัวขวาง 
อำเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม  44140